ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนทีณ. หมู่8 บ้านตือระ ต.บันนังสตา ในกิจกรรมดังกล่าวบัณฑิตแรงงานได้พบปะพูดคุยกับประชาชนพร้อมทั้งให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับด้านต่างๆทั้ง5 หน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นกับประชาชนในพื้นที

เขียนโดย Super User
หมวด:

    วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 บัณฑิตตำบลบันนังสตาได้เข้าร่วมประชุมสภาตำบลสันติสุขตำบล ณ.ที่ทำการกรรมการหมู่บ้าน ม.10 บ้านบาโงยแจเกาะ พร้อมทั้งนี้บัณฑิตได้พบปะพูดคุยกับประชาชนทีมีข้อสงสัยในภารกิจการให้บริการในแต่ละด้านองหน่วยงานทีเกียวข้องกับสนง.แรงงานได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2562 เวลา09.00 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาเจาะเข้าร่วมประชุมสภาสันติสุข โดยรวมกับปลัดตำบลบาเจาะ และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ.รร.บ้านบางลาง ต.บาเจาะอ.บันนังสตา จ. ยะลา