ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 25

วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลเบตง เข้าร่วมการค้นหาและเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง (Re-X-Ray)โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และโครงการโรงงานสีขาว โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ศอ.ปส.อ.เบตงและสถานีตำตรวจภูธร ในพื้นที่อำเภอเบตง ณ บจก.เบตงเมอร์ลิน