ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย Charukit Chanthip
หมวด:

 

บัณฑิตแรงงานตำบลเบตง เข้าร่วมกับ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองเบตง จัดเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนชุมชนประจำปีงบประมาณ2561 เปิดเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็น และความต้องการ ของประชาชน เพื่อบัณฑิตแรงงาน สามารถนำความคิดเห็นมาใช้เป็นข้อมูล และสนับสนุนช่วยเหลือความต้องการของประชาชนต่อไปในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ ที่ทำการชุมชนกาแป๊ะฮูลู

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

สำนักงงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ให้บริการข้อมูลด้านแรงงาน หลักสูตร "การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม CMS Joomla"

อ่านเพิ่มเติม: สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมพัฒนาเว็บไซต์