ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลและสถานพยาบาล" เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง และโรงพยาบาลอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

          ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563  ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดในเขตพื้นที่อำเภอกาบัง  ได้ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อให้ศาสนสถานเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตแรงงาน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ 

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 18 - 19  พฤษภาคม  2563  เข้าเวรจุดคัดกรอง ณ ที่ว่าการอำเภอ และให้บริการครอบครัวกาบังแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด - 19  พร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์มาตรการเยียวยา (เราไม่ทิ้งกัน)  ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

 

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง  พบปะนายซาการียา  ยานยา  และทีมงานชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ในเขตพื้นที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา