หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

แผ่นที่หน่วยงาน