ตั้งศูนย์ Local GuaranTine Tabnamtip (LG Tannamtip)

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 16.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยุโป ได้รับคำสั่งมอบหมายจากปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยุโป        เข้าเวรประจำศูนย์ Local GuaranTine Tabnamtip (LG Tannamtip) โดยมีเจ้าหน้าที รพ.สต.ปลัดอำเภอประจำตำบลยุโป ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครอง อสม.     ตำบลยุโป  ณ โรงเรียนคณะราษฎร ์2  หมู่ 3  ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา