ลงพื้นที่ check list สถานประกอบการเพื่อติดตามมาตรการการเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดใหม่ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019