foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

สำหรับสมาชิก

วันจันทร์ ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานตำบลปะแตร่วมกับหัวหน้าส่วนพื้นที่ตำบลปะแตประชุมจัดทำแผนขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุขและสำรวจสำมะโนประชาชนกรตามหมู่บ้านเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านฆอรอราแม ตำบลปะแต  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา