ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

ข่าวกิจกรรม

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

              ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินังให้คำปรึกษาให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ที่ต้องการหางานทำ และรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านกระทรวงแรงงานให้กับผู้มาให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา