โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน"

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ

บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน" 

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตแรงงานอำเภอกรงปินังเข้าร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ "งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน" โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา มาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัคร ม.๔๐ และสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน ม.๔๐ ณ หอประชุมอำเภกรงปินัง  อำเภอกรงปินัง  จังหวัดยะลา