ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

ศูนย์แรงงานประจำอำเภอยะหา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอยะหาร่วมประชุมหัวหน้่ส่วนราชการ รัฐวิสหกิจ ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เพื่อมอบหมายภารกิจและสรุปผลการปฎิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ณ ห้องประชุมสันภาคี ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอยะหา  จังหวัดยะลา

เขียนโดย Saaree Duera-oh

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓  บัณฑิตแรงงานตำบลกาตองร่วมประชุมสภาสันติสุข ร่วมกับปลัดอำเภอประจำตำบลกาตอง หน่วยกองกำลังสามฝ่านในพื้นที่ตำบลกาตอง ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกาตอง อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา