โครงสร้างบัณฑิตแรงงาน

โครงสร้างบัณฑิตแรงงาน

เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม

 

นางสาวนุรมัน  ยะสะแต
บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

       

นางสาวรามละห์  ยานยา
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง

                        

นายอดิศักดิ์  ดือราแม
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาละ