ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน พร้อมแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย มอบของที่ระลึกให้กับกำนันตำบลกาบัง ครบวาระ 60 ปี โดยมีวาระก่อนการประชุม ดังนี้ 

  1. การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
  2. การประชาสัมพันธ์แนวทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
  4. การรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน
  5. การกำหนดกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กาบัง
  6. การดำเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี
  7. สรุปการประชุมกรณีประชาชนไม่มีฟ้าใช้และขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอกาบัง                                       ประชุม  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วย นางสาวพสิษฐ์ตา  เพชรสิรินันท์  นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  เจ้าหน้าที่สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและนิเทศบัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  นอกจากนี้ ยังได้ตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานประจำอำเภอกาบัง เพื่อติดตามการมอบหมายภารกิจและให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของกระทรวงแรงงานให้นำไปสู่การช่วยเหลือประชาชน/ผู้ใช้แรงงานในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้พูดคุยพบปะให้กำลังใจและกำชับให้เร่งประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวผลงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่จังหวัดยะลา ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา"

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 6 / 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน พร้อมให้การต้อนรับนางสาวนารีรัตน์ รสหวาน “ธิดานิบง” นางสาวมัลลิกา บุญมา “รองธิดานิบง” เวทีการประกวดงานสมโภชหลักเมือง 2565 ลงพื้นที่ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุน แรงเชียร์ แรงใจจากอำเภอกาบังทุกท่าน โดยมี ผกก.สภ.กาบัง ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม ณ  หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 5 / 2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ตามโครงการ "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล เพื่อดำเนินการจัดตั้ง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ครั้งที่ 4 / 2565  เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อราชการต่างๆ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) TPMAP CENTER อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา