ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนเมษายน 2565 ครั้งที่ 4/2565

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ครั้งที่ 4 / 2565  เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อราชการต่างๆ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) TPMAP CENTER อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา