ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ครั้งที่ 7/2565

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2565 บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน พร้อมแนะนำข้าราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ จำนวน 1 ราย มอบของที่ระลึกให้กับกำนันตำบลกาบัง ครบวาระ 60 ปี โดยมีวาระก่อนการประชุม ดังนี้ 

  1. การรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการตามแนวทางขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
  2. การประชาสัมพันธ์แนวทางลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
  3. โครงการเฉลิมพระเกียรติ ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน
  4. การรับมอบสิ่งของพระราชทาน สำหรับผู้สมัครจิตอาสาพระราชทาน
  5. การกำหนดกับการเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ต.กาบัง
  6. การดำเนินโครงการหนึ่งหมู่บ้าน หนึ่งความดี ร่วมฉลอง 130 ปี
  7. สรุปการประชุมกรณีประชาชนไม่มีฟ้าใช้และขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่อำเภอกาบัง                                       ประชุม  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา