ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ได้ดำเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้าง และไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

      วันอังคาร ที่​ 2 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พร้อมทั้งได้ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 เรื่องการผ่อนผันให้คนต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) ที่มีนายจ้างและไม่มีนายจ้างสามารถอยู่ในราชอาณาจักร และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นกรณีพิเศษ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนิเทศและมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา โดยนายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธำรงค์ ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง เพื่อดูสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานของบัณฑิตแรงงานต่อไป ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันพุธ ที่ 7 สิงหาคม 2563  เข้าร่วมการประชุมการจัดตั้งเครือข่ายเฝ้าระวังการค้ามนุษย์และเครือข่ายแรงงานผ่านระบบ VDO Conference ของหน่วยงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จังหวัดยะลา  ณ ห้องประชุมติดตามสถานการณ์ อาคาร 2 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (โครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ) และข้อมูลแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค - 19  ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ระหว่างวันที่  21 - 22  เมษายน  2563 ในพื้นที่ตำบลกาบัง และตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา