ออกจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ช่วยเหลือประชาชน โดยนำผู้รับการฝึกพร้อมเจ้าหน้าที่