วันที่22 สิงหาคม2562 บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตาและบัณฑิตตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตาและบัณฑิตแรงงานตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา ร่วมตอนรับ นายพนีศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอในพื้นทีจังหวัดชายแดนใต้ ณ.ศูนย์ฝึกอบรมวิขาขีพอำเภอบันนังสตา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา