เอกสารแบบฟอร์ต่าง ๆ

Up

เอกสารแบบฟอร์ต่าง ๆ

ใบสมัครฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตำมมำตรำ 40
แบบฟอร์มสำรวจด้านแรงงาน ปี 63
แบบฟอร์มสำรวจด้านแรงงานนอกระบบ ปี 63
 
 
Powered by Phoca Download