ข่าวฝึกอบรม

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย ไฟซอล มะมิงซี


สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างศักยภาพบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโลโยี 4.0 

เขียนโดย อับดุรเราะห์มาน สาและ


สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา ได้จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเพื่อนำบริการข้อมูลด้านแรงงานผ่านระบบ IT จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2560