ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้นายจ้างและสถานประกอบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563  สถานที่ติดป้ายประกาศ  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา