ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา
วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 11.20 น. นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย นางสาวโนรือมา บือราเฮง ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลตาเซะ ตรวจเยี่ยมและติดตามการซ่อมแซมบ้านให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลตาเซะ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านตามโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2565 โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และจิตอาสาฯ ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินการซ่อมแซมบ้านให้กลุ่มเป้าหมาย ณ บ้านทุ่งยอ    หมู่ที่ 5 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
     
เขียนโดย นูรฮูดา

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. นางสาวมารยะห์  มาแซ บัณฑิตแรงงานแรงงานตำบลยุโป ร่วมต้อนรับพ้นจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา/ประธานกรรมการ การตรวจประเมินผลงาน ระดับจังหวัดและคณะลงพื้นที่ตรวจประเมินผลงานโครงการคัดเลือกหมู่บ้านต้นฉบับประชาธิปไตยดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง"แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง"(หมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุข)ประจำปี 2565 ในพื้นที่บ้านยุโป นำโดยนายธนาวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา/รองผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา /หัวหน้าส่วนราชการปลัดอำเภอผูเป็นหัวหน้าประจำตำบล เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบล  เจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่น บัณฑิตแรงงาน บัณฑิตอาสา ประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับคณะฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านยุโป หมู่ที่ 1  ตำบลยุโป อำเมือง จังหวัดยะลา