ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา  ๑๔.๐๐ น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลตาเซะ ร่วมกิจกรรมให้ความรู้ความเข้าใจ  ในการเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคระบาด (Covid-19)  ให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านเบญญา ณ อาคารโรงเรียน  บ้านเบญญา ม. ๒ ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.ถึงเวลา 16.30 น. บัณฑิตแรงงานประจำตำบลยุโป ได้รับคำสั่งมอบหมายจากปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลยุโป        เข้าเวรประจำศูนย์ Local GuaranTine Tabnamtip (LG Tannamtip) โดยมีเจ้าหน้าที รพ.สต.ปลัดอำเภอประจำตำบลยุโป ปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่ปกครอง อสม.     ตำบลยุโป  ณ โรงเรียนคณะราษฎร ์2  หมู่ 3  ตำบลยุโป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา