สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลาจัดฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์ รุ่นที่2

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย อารียา คอเต๊ะ

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา