สำรวจข้อมูลครัวเรือน TPMAP

ศูนย์แรงงานอำเภอเมืองยะลา

เขียนโดย นูรฮูดา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ภายใต้การสั่งการของนายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา /ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ (คจพ.อ) มอบหมายให้ น.สแวลีเมาะ โต๊ะเก็ง พัฒนากรประจำตำบลเปาะส้ง ได้สั่งการให้ นายมะปอซี นิตา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1เปาะเส้ง นางสาวสกุลตลา ดือเร๊ะ บัณฑิตแรงงานตำบลเปาะเส้งและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบและทีมพี่เลี้ยง หมู่ 1บ้านเปาะเส้ง ลงพื้นที่ติดตาม สอบถามข้อมูลและปัญหาความต้องการ ของครัวเรือน TPMAP วัตถุประสงค์เพื่อ ให้สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนครัวเรือนได้ โดยกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ หมู่ 1 บ้านเปาะเส้ง ตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา