ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

ข้อมูลสำรวจด้านแรงงาน