ที่ว่าการอำเภอบันนังสตา,
จังหวัดยะลา 95130

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันที่ 22 สิงหาคม 2562 บัณฑิตแรงงานตำบลบันนังสตาและบัณฑิตแรงงานตำบลตาเนาะปูเต๊ะ ในฐานะคณะกรรมการศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา ร่วมตอนรับ นายพนีศักดิ์ รัตนะ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพประจำอำเภอในพื้นทีจังหวัดชายแดนใต้ ณ.ศูนย์ฝึกอบรมวิขาขีพอำเภอบันนังสตา วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เขียนโดย Super User
หมวด:

บัณฑิตแรงงานได้เข้าร่วมรับฟังวาระการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านครั้งที่ 9/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 5  กันยายน  2562 ณ.ศาลาประชาคมอำเภอบันนังสตา

เขียนโดย Super User
หมวด:

             บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการอบรมสร้างความเข้าใจการปรับใช้มาตราแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา โดยกลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมฯ ศอบต.

เขียนโดย Super User
หมวด:

วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม2562
บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาได้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมสร้างการรู้สู่การจ้างงานแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฏหมายภายใต้ MOU ณ.ห้องกังสดาลโรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

เขียนโดย Super User
หมวด:

         วันที่ 25 กรกฎาคม 2562บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ.ศาลาประชาคม พร้อมร่วมทำ "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คูคลอง ม.9 ตำบลตาเนาะปูเต๊ะโดยมี นายอำเภอบันนังสตา เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี ณ หน้าที่ทำการอำเภอบันนังสตา