หมู่ที่ 3 ตำบลสะเอะ อำเภอกรงปินัง,
จังหวัดยะลา 95000

ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง

เขียนโดย ซำซีย๊ะ มาฮะ
ฮิต: 38

              ศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินังให้คำปรึกษาให้กับบัณฑิตที่จบใหม่ที่ต้องการหางานทำ และรับขึ้นทะเบียนผู้ว่างงาน เพื่อความสะดวกของคนในพื้นที่  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านกระทรวงแรงงานให้กับผู้มาให้บริการด้านแรงงาน ณ ศูนย์แรงงานประจำอำเภอกรงปินัง อำเภอกรงปินังจังหวัดยะลา

 

หมวด: