กิจกรรมสนับสนุนการอบรมสร้างความเข้าใจการปรับใช้มาตราแห่งพระราชบัญญัติฯ

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย อีสฮาม เจ๊ะนิ Super User

             บัณฑิตแรงงานอำเภอบันนังสตาเข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนการอบรมสร้างความเข้าใจการปรับใช้มาตราแห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรให้ประชาชนในพื้นที่ ระหว่างวันที่ 22 - 25 กรกฎาคม 2562ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอบันนังสตา โดยกลุ่มบริหารงานยุติธรรมและอำนวยความเป็นธรรมฯ ศอบต.