ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบลและบัณฑิต หมู่บ้าน/ตำบล อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

 

 

โดยมีนายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอธารโต/ผอ.ศปก.อ.ธารโต เป็นประธานในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๒ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติงาน การขับเคลื่อนภารกิจและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ และขอบคุณทุกส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำให้การดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ณ หอประชุมอำเภอธารโต จังหวัดยะลา