ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต,
117 หมู่ 1 ตำบลธารโต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 95150

เขียนโดย piyawit sentong

วันจันทร์ที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐น.บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน   ฯลฯ ชุดปฏิบัติการตำบลและบัณฑิต หมู่บ้าน/ตำบล อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562
เขียนโดย piyawit sentong

 

บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  ร่วมอบรมฝึกอาชีพโครงการการทำขนมไทยระหว่างวันที่  30 ตุลาคม  2562 -  1 พฤศจิกายน  2562  ณ กลุ่มแม่บ้านบ้านคอกช้าง  หมู่ 7 ตำบลแม่หวาด  อำเภอธารโต  จังหวัดยะลา  โดยมี่ผู้ร่วมการอบรม  30 คน