โครงการการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย piyawit sentong

วันที่  13 ก.พ.2563 เวลา13.30น. บัณฑิตแรงงานตำบลแม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา   ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

 

 

จากมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    ณ.อบต.แม่หวาด   ม.7 ต.แม่หวาด  อ.ธารโต  จ.ยะลา  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อท้องถิ่นตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น สร้างเครือข่ายนักวิจัย  โดยมีผู้เข้าร่วมวิจัย 30คน