โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

 วันที่ 28 ก.พ. 62 ที่ห้องประชุมศรียะลา อาคาร 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา บัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลาเข้าร่วมประชุมชี้แจงเพื่อสร้างวิทยากรเครือข่าย โครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ(กอช.) โดยมีนายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างวิทยากรเครือข่ายโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จังหวัดยะลา ทั้งนี้ เพื่อให้การส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. แก่บุคลากรผู้ทำหน้าที่วิทยากรในคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

          โดยการประชุมครั้งนี้ มีบุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยะลา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลา สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลา และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดยะลา จำนวน 170 คน เข้าร่วม              

          นางลัดดา พุทธชาติ คลัง จ.ยะลา กล่าวว่า กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนการออมแห่งชาติ พ.ศ.2554 โดยเริ่มเปิดกองทุนฯ ครั้งแรกเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก และเพื่อเป็นหลักประกันการจ่ายบำนาญ และให้ประโยชน์ตอบแทนแก่สมาชิกเมื่อสิ้นสมาชิกภาพ เป็นระบบบำนาญของประเทศไทยที่มีกรอบการดำเนินงานครบถ้วนรองรับประชาชนทุกภาคส่วน สามารถลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในมิติด้านการออมเพื่อการเกษียณได้ หากมีการออมต่อเนื่องยาวนานก็จะสามารถมีความมั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในวัยชรา โดยสามารถสมัครสมาชิกได้ตลอดไป ไม่มีกำหนดเวลาสิ้นสุด         

          นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กล่าวว่า การประชุมชี้แจงเพื่อสร้างวิทยากรเครือข่าย กอช. จังหวัดยะลา ก็เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. เพื่อให้บุคลากรในส่วนราชการที่ยังมิได้รับสวัสดิการเรื่องบำเหน็จบำนาญ ตลอดจนประชาชนผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิก กอช. สนใจที่จะสมัครเป็นสมาชิกให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจังหวัดยะลามีเป้าหมายในปีนี้ จำนวน 7,600 คน 

          ทั้งนี้ คณะทำงานฯ โดยทีมวิทยากร ถือว่าเป็นหน่วยงานขับเคลื่อนสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรมด้านวิชาการ หรือให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินของ กอช. และเชิญชวนประชาชน เพื่อให้เข้าร่วมออมเงินกับ กอช. เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรัฐบาลที่มุ่งหวังช่วยเหลือประชาชนทั่วไปที่มีอาชีพอิสระ ไม่มีระบบประกันรายได้เมื่อชราภาพ ให้มีการออมต่อเนื่องยาวนาน ก็จะสามารถ มีความมั่นใจได้ว่าประชาชนของประเทศจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ในวัยชรา