รวมพลังจิตอาสา พัฒนาพื้นที่บ้านผ่านศึก อำเภอธารโต จังหวัดยะลา

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย อัญญา มะเช็ง

 

 บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต เข้าร่วมกิจกรรมพลังจิตอาสา พัฒนาพื้นที่บ้านผ่านยศึก ณ มัสยิดนูรุลฮีดายะห์ บ้านผ่านศึก หมู่ที่ 2  ตำบลคีรีเขต อำเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยนายสาโรช กาญจนพงศ์ ปลัดจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา "การพัฒนาลำคลองบ้านผ่านศึก" ตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายอำเภอธารโต เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลา เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ยล.3 (ลำพะยา บันนังสตา ฮาลา) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ และจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

          สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ร่วมกับสมาชิกจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" ร่วมกันพัฒนาพื้นที่ กำจัดวัชพืช ทำความสะอาดบริเวณรอบ ๆ ลำคลอง และมัสยิดบ้านผ่านศึก เพื่อสร้างพื้นที่ให้สะอาดน่าอยู่ ตลอดถึงยังเป็นการรวมพลังจิตอาสาของทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาพื้นที่ เพื่อเสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนต่อไป