ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย piyawit sentong

 วันที่ 23 กรกฎาคม  2562  เวลา08.30 น. บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโต  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  ครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ณห้องประชุมเทพบดี  ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน