กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดยะลา สาขาการทำขันหมาก

ศูนย์แรงงานอำเภอธารโต

เขียนโดย piyawit sentong

         บัณฑิตแรงงานอำเภอธารโตร่วมกับ อสร.ตำบลแม่หวาด ดำเนินโครงการพัฒนาการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานจังหวัดยะลา สาขาการทำขันหมาก ระหว่างวันที่  25-29 ธันวาคม 2560 ณ หมู่ที่ 5 บ้านฆอแย ตำบลแม่หวาด จังหวัดยะลา โดยได้รับเกียรตินายมะเสาร์ดี  ยามิง  ผู้ใหญ่บ้าน  ม.5 ต.แม่หวาด  เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้     วัถุประสงค์ในการจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์  และลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้และสามารถนำไปใช้ในงานมงคลต่อไป