ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

แผนที่ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง