ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ผู้ดูแลระบบ