ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

วันที่ ๑๔- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

อ่านเพิ่มเติม: โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์
เขียนโดย Charukit Chanthip

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 นางถวิล เพิ่มเพียรสิน รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะ ตรวจเยี่ยมการฝึกอบรม สาขาการผลิตสินค้าและของที่ระลึกสำหรับนักท่องเที่ยว

อ่านเพิ่มเติม: รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและคณะตรวจเยี่ยมการฝึกอบรมอาชีพ
เขียนโดย Charukit Chanthip

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                              สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                            หมู่ที่ 6  ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน                                     ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                  สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                              หมู่ที่ 6   ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา