ฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์ ปี 2563

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย กุลจิรา เจาศิริการกุล

สำนักงานแรงงานจังหวัดยะลา จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเทคนิคการพัฒนาเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานในยุคดิจิทัล ระหว่างวันที่. 18 - 22 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์ราาชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา