ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Charukit Chanthip
ฮิต: 41

โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรม เพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ รุ่นที่ 2
หลักสูตร "การทําเฟอร์นิเจอร์จากไม้ไผ่" ระหว่างวันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านบาแตตูแง หมู่ที่ 2 ต.ธารน้ำทิพย์ อ.เบตง จ.ยะลา