ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

บทบาทหน้าที่ของบัณฑิตแรงงาน