โครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ

วันที่ ๑๔- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒