ศูนย์แรงงานอำเภอเบตง,
อาคารศูนย์ราชการด่านชายแดน

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย รอฮานิง เจะเซะ
ฮิต: 51

วันที่ ๑๔- ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒ บัณฑิตแรงงานอำเภอเบตง ฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาเว็บไซต์

และประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านแรงงานรองรับเทคโนโลยี ๔.๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒