โครงการ ๑ อำเภอ ๑ กลุ่มอาชีพ

ข่าวฝึกอบรม

เขียนโดย Charukit Chanthip

 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา                                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                              สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                            หมู่ที่ 6  ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน                                     ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา กิจกรรมหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ หลักสูตรการประกอบอาชีพเสริม                  สาขาการทำขนมเบเกอรี่ ดำเนินการฝึกระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2560 ณ กลุ่มพัฒนาอาชีพเสริม                              หมู่ที่ 6   ตำบลยะรม  อำเภอเบตง จังหวัดยะลา