ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

โครงสร้างบุคลากร

เขียนโดย อดิศักดฺ์ ดือราแม
ฮิต: 166

 

นางสาวนุรมัน  ยะสะแต
บัณฑิตแรงงานประจำศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

       

นางสาวรามละห์  ยานยา
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง

                        

นายอดิศักดิ์  ดือราแม
บัณฑิตแรงงานประจำตำบลบาละ