ข่าวทั่วไป

ข่าวทั่วไป

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 5 / 2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ตามโครงการ "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล เพื่อดำเนินการจัดตั้ง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ครั้งที่ 4 / 2565  เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อราชการต่างๆ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) TPMAP CENTER อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน  เนื่องในวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปี 2565 (9 มีนาคม)  โดยนายอัมรันท์ บากา นายอำเภอ    กาบัง  ได้อ่านสาร พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565  เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ครั้งที่ 2 / 2565  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ              ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่ 12  มกราคม  2565   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ   หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารสถานศึกษา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  เพื่อรับทราบถึงคำชี้แจงข้อราชการ ข้อสั่งการ  นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล และของจังหวัดยะลา  ตามมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา  (COVID - 19)  ณ หอประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา