ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  รับลงทะเบียนข้ามจังหวัดช่วงล็อคดาวน์ โควิด19 ให้กับประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางเข้าออก  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดระหว่างวันที่ 12 –16 กรกฎาคม  2564  ณ ศูนย์รับลงทะเบียนข้ามจังหวัด  ที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ได้รับมอบหมายจากนายอัมรันท์  บากา  นายอำเภอกาบัง  รับลงทะเบียนการฉีดวัคซีนโควิด– 19  ระหว่างวันที่ 16 – 30  มิถุนายน  2564  ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่มาใช้บริการ  ณ  ที่ว่าการอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 14.00 น.  นายอัมรันท์ บากา  นายอำเภอกาบัง เป็นประธานการประชุมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19 ) เพื่อรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนให้มาลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด - 19  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยมี ปลัดอาวุโส ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สาธารณสุขอำเภอ ประธาน อสม. บัณฑิตแรงงาน และบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ  เข้าร่วมการประชุม  ณ  ห้องประชุมอำเภอกาบัง  จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564  เวลา 09.30 น. เข้าร่วมประชุม​เชิงปฏิบัติการบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา ครั้งที่ 8 ประจำเ​ดือน มิถุนายน 2564 ​โดยนางสาวพุทธชาติ อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา เป็นประธานการประชุมฯ และหัวหน้าส่วนในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา ตัวแทน (ศอ.บต.)​ และผู้กำกับบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา  เพื่อชี้แจงและมอบภารกิจ​ในการทำงานให้กับบัณฑิตแรงงานใน​พื้นที่ ณ ห้องประชุมเทพบดี ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา