ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 18 - 19  พฤษภาคม  2563  เข้าเวรจุดคัดกรอง ณ ที่ว่าการอำเภอ และให้บริการครอบครัวกาบังแบ่งปันน้ำใจ ต้านภัยโควิด - 19  พร้อมทั้งรับเรื่องร้องทุกข์มาตรการเยียวยา (เราไม่ทิ้งกัน)  ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

 

          เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563  บัณฑิตแรงงานประจำตำบลกาบัง  พบปะนายซาการียา  ยานยา  และทีมงานชี้แจงรายละเอียด การดำเนินงานโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว  ในเขตพื้นที่ ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (โครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ) และข้อมูลแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค - 19  ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ระหว่างวันที่  21 - 22  เมษายน  2563 ในพื้นที่ตำบลกาบัง และตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้นายจ้างและสถานประกอบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563  สถานที่ติดป้ายประกาศ  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ (60 ชั่วโมง)  ฝึกระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองปุด หมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา