ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพุธ ที่​ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. นางสาวพุทธชาติ  อินทร์สวา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนแรงงานจังหวัดยะลา พร้อมด้วยนางสาวสุภาวดี  สุถาวรกุล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยม โครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าจากผ้าปาเต๊ะ (จำนวน 30 ชั่วโมง)  ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีเสื้อโต๊ปสตรีและเด็ก บ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ ​9 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 09.30 น.  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้บริการประชาชนด้านแรงงาน ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม และรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 40          ณ ตลาดนัดบ้านบาละ หมู่ที่ 1 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันศุกร์ ที่​ 5 กุมภาพันธ์ ลงพื้นที่ชี้แจงรายละเอียดในเรื่องของการดำเนินงาน ตามโครงการ 1 อำเภอ 1 กลุ่มอาชีพ ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อเตรียมความพร้อม และได้แจ้งกำหนดการที่จะดำเนินการฝึกในระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564  ณ ที่ทำการกลุ่มสตรีเสื้อโต๊ปสตรี และเด็กบ้านบันนังดามา หมู่ที่ 1 ตำบลกาบัง  อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา