ศูนย์แรงงานอำเภอกาบัง

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2563  เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการนิเทศและมอบหมายแนวทางในการปฏิบัติงานของบัณฑิตแรงงานจังหวัดยะลา โดยนายนิยม สองแก้ว ผู้ตรวจราชการ กระทรวงแรงงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงแรงงานไปสู่ประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายธำรงค์ ช่วยยก ปลัดอาวุโสอำเภอกรงปินัง ได้ให้การต้อนรับในครั้งนี้ และได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์แรงงานอำเภอกรงปินัง เพื่อดูสถานที่ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค และให้คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงสถานที่ทำงานของบัณฑิตแรงงานต่อไป ณ ห้องประชุมสร้อยดอกหมาก ที่ว่าการอำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ร่วมปลูกต้นไม้ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน    ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกอส. และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 11 หมู่ที่ 11 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันอังคาร ที่ 1 กันยายน 2563  แรงงานจังหวัดยะลา พร้อมผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์จังหวัดยะลา ลงพื้นที่ให้กำลังใจกลุ่มอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ ณ บ้านสี่สิบ ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา มีผู้เข้าร่วมฝึกอาชีพเป็นเยาวชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากภัยโควิด - 19 กลุ่มอาชีพกลุ่มดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้ทำอาชีพผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพราะสามารถขายได้ในพื้นที่ และจังหวัดใกล้เคียง ขายได้เป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคา ไม่แพงเพราะไม้ไผ่หาได้ในพื้นที่ การสนับสนุนของกระทรวงแรงงานต่อการพัฒนาอาชีพกลุ่มนี้ จึงเป็นการเสริมรายได้ให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงเป็นการดูแลเยาวชนให้ห่างไกลจากอบายมุข