ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ (60 ชั่วโมง)  ฝึกระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองปุด หมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตามแผนยุทธศาสตร์ และรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดการใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือภายใต้ประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง ชั้น 2 อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  จังหวัดยะลา  ณ ตลาดนัดบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง  ดำเนินโครงการหนึ่งอำเภอ หนึ่งกลุ่มอาชีพ จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563  หลักสูตร การทำขนมเบเกอรี่ ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง ดำเนินการระหว่างวันที่ 26 – 28 ธันวาคม 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านแอแล๊ะ หมู่ที่ 6 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันอังคาร ที่ 26  พฤศจิกายน  2562  รองศาสตราจารย์ ดร. จักษ์ พันธ์ชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายกระทรวงแรงงานของจังหวัดยะลา​ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563​  โดยมี​บัณฑิต​แรงงาน​และ​อาสาสมัคร​แรงงาน​ พร้อมด้วย​ข้าราชการ​เจ้า​หน้าที่​

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมเชิงปฏิบัติการมอบนโยบายกระทรวงแรงงานของจังหวัดยะลาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563