ที่ตั้ง 202 หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง ,
จังหวัดยะลา 95120

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563  ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดยะลา ประชาสัมพันธ์งานด้านประกันสังคม มาตรา 40 ให้กับแรงงานนอกระบบ เพื่อให้วัยกำลังแรงงานเข้าถึงหลักประกันสุขภาพให้คลอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมรับสมัครผู้ประกันตนมาตรา 40 รายใหม่ ณ หมู่บ้านแยะนอก หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ระหว่างวันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2563 ดำเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและสุขภาวะในการทำงานแก่แรงงานนอกระบบ (รวมแรงงานคนพิการและแรงงานสูงอายุ) ฝึกอาชีพ สาขาการทำขนมไทยให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ ณ หมู่ที่ 5 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ การสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่คนในชุมชน และสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          วันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.  ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร "กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดโรงพยาบาลและสถานพยาบาล" เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร ณ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกาบัง และโรงพยาบาลอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ในวันพุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดสวนสาธารณะ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกิจกรรม ณ บริเวณสวนสาธารณะบึงลาแล หมู่ที่ 5 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae
หมวด:

          ระหว่างวันที่ 1 - 5 มิถุนายน 2563  ดำเนินโครงการสำนึกรักบ้านเกิดร่วมใจพัฒนาชุมชนอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมทำความสะอาดมัสยิดในเขตพื้นที่อำเภอกาบัง  ได้ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อให้ศาสนสถานเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ ป้องกัน และยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อโควิค-19 และเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับบัณฑิตแรงงาน และก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่