ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565  เวลา 13.30 น. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “ปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 โดยมีกิจกรรมปลูกต้นไม่ พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอกาบัง โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผบ.หน่วยกำลังในพื้นที่ ตำรวจ สมาชิกอส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ และจิตอาสาพระราชทาน นางสาวนารีรัตน์ รสหวาน “ธิดา  นิบง” นางสาวมัลลิกา บุญมา “รองธิดานิบง” เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้  ณ ที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

 

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 6 / 2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ  มอบนโยบายการปฏิบัติงาน และมอบหมายภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน พร้อมให้การต้อนรับนางสาวนารีรัตน์ รสหวาน “ธิดานิบง” นางสาวมัลลิกา บุญมา “รองธิดานิบง” เวทีการประกวดงานสมโภชหลักเมือง 2565 ลงพื้นที่ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่สนับสนุน แรงเชียร์ แรงใจจากอำเภอกาบังทุกท่าน โดยมี ผกก.สภ.กาบัง ตัวแทนหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 47 หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน และ ผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมประชุม ณ  หอประชุมอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ครั้งที่ 5 / 2565 เพื่อรับฟังคำชี้แจงข้อราชการ รับมอบนโยบายการปฏิบัติงาน และภารกิจตามนโยบายหลักของรัฐบาลไปสู่ประชาชน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการนี้ พันจ่าโท อนันต์ บุญสำราญ ปลัดจังหวัดยะลา ได้เข้าร่วมประชุม มอบนโยบายการทำงานแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พร้อมมอบตู้รับเรื่องร้องทุกข์ ตามโครงการ "ตู้ราชสีห์" รับเรื่องร้องทุกข์ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกตำบล เพื่อดำเนินการจัดตั้ง เพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

     วันอังคาร ที่ 5 เมษายน 2565 เข้าร่วมประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ  ครั้งที่ 4 / 2565  เพื่อรับฟังคำชี้แจงนโยบาย ข้อสั่งการและข้อราชการต่างๆ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.อ.) TPMAP CENTER อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา  ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์บ้านคชศิลา หมู่ที่ 4  ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา