ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

เขียนโดย nurmon yasatae

          สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ (โครงการจัดทำดัชนีวัดคุณภาพชีวิตของแรงงานนอกระบบ) และข้อมูลแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิค - 19  ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ระหว่างวันที่  21 - 22  เมษายน  2563 ในพื้นที่ตำบลกาบัง และตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563  ประชาสัมพันธ์นายจ้าง/สถานประกอบการที่จ้างแรงงานต่างด้าว ให้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563  ให้นายจ้างและสถานประกอบดำเนินการแล้วเสร็จภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2563  สถานที่ติดป้ายประกาศ  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพจังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมพัฒนาทักษะฝีมือหลักสูตร  การทำเฟอร์นิเจอร์ไม้ไผ่ (60 ชั่วโมง)  ฝึกระหว่างวันที่ 24 กุมภาพันธ์ - 4  มีนาคม  2563  ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านคลองปุด หมู่ที่ 7 ตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เข้าร่วมประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตามแผนยุทธศาสตร์ และรายได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแนวคิดการใช้แผนชุมชนเป็นเครื่องมือภายใต้ประชารัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลในการเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกาบัง ชั้น 2 อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา

เขียนโดย nurmon yasatae

          เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  บัณฑิตแรงงานอำเภอกาบัง ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  กิจกรรมศูนย์แรงงานอำเภอเคลื่อนที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มสู่ชุมชน  จังหวัดยะลา  ณ ตลาดนัดบ้านลูโบ๊ะปันยัง หมู่ที่ 3 ตำบลกาบัง อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา